نظافت مطب

نظافت مطب

مطب مرکزی درمانی است که بر روی نظافت و تمیزی تمرکز دارد. نظافت مطب همواره در اولویت بسیاری از افراد قرار خواهد داشت. به گونه ای که بسیاری از افراد از در فاصله زمانی کوتاهی نظافت را انجام می دهند. از طرفی با توجه به وجود باکتری و ویروس در این محیط درمانی نمی توان […]