نظافت برج

نظافت برج

امروزه ساختمان ها و برج های تهران به قدری بزرگ و پیشرفته شده است که نه تنها محلی برای پارک خودروها و ورود و خروج است، بلکه برای متعددی نیز در آن وجود دارد. به همین دلیل نظافت برج از توانایی نگهبان و یا خدمه ساختمان خارج شده و نیاز به یک نظافتچی کاربلد به […]