تامین نیروی کارخانه

تامین نیروی کارخانه

نیروی انسانی یکی از مهم ترین نیازهای کارخانه ها به شمار می رود. تامین نیروی انسانی از سوی شرکت ها به صورت ماهیانه صورت می گیرد. ولی در برخی موارد نیاز است که نیرویی به صورت کمکی استخدام شده و هزینه آن روزانه پرداخت گردد. تامین نیروی کارخانه ها اغلب از سوی برخی از شرکت […]