نظافت ادارات و شرکت ها

نظافت ادارات و شرکت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا تمیز و منظم بودن محیط نشان دهنده کار تیمی و کیفیت کار است. از طرفی با توجه به این که افراد بخش مهمی از زندگی خود را در محل کار هستند تمیزی بر روی روحیات آن ها تاثیر مستقیمی دارد. برای این که محیطی […]