پیمانکار تامین نیروی انسانی

پیمانکار تامین نیروی انسانی

شرکت های نظافتی می دانند که تامین نیروی انسانی کار ساده ای نیست. زیرا شرکت های نظافتی برای این که بتوانند پاسخگوی نیاز شهروندان تهرانی باشند نیاز به تعداد بسیاری نیروی خدماتی دارند. تنها استخدام نظافتچی برای برآورد نیروی انسانی کافی نیست. نظافتچی باید در محله های مختلف تهران زندگی کنند تا سرعت اعزام افزایش […]