نظافت کارگاه

نظافت کارگاه

کارگاه ها و کارخانه ها به دلیل کارایی دارای انواع آشغال های ریز و درشت است. از طرفی کارگاه فضای بزرگی است که ابعاد بزرگی دارد. به همین دلیل نظافت کارگاه باید با استفاده از ابزارهای صنعتی پیشرفته صورت گیرد. در غیر این صورت نظافتچی باید چند روز به صورت متوالی برای نظافت به کارگاه […]