نظافت باشگاه ورزشی

نظافت باشگاه ورزشی

باشگاه ورزشی یکی از آلوده ترین مکانی است که بسیاری از افراد هر روزه به آن مراجعه می کنند. وجود آلودگی و باکتری های ناشی از تعریق ورزشکاران با خود بیماری های بسیاری را به دنبال دارد که به سایر ورزشکاران سرایت می کند. به همین دلیل تمامی باشگاه های مهم و مجهز به صورت […]